LT | RU | EN
Apie mokyklą
Struktūra ir kontaktai
Bendruomenė
Veikla
Tvarkaraštis
Pasiekimai
Paslaugos

Loading

Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazija

Teisinė forma Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Adresas Partizanų g. 2/7, LT- 31105 Visaginas, Lietuva
Įm. kodas 190243095
Registras Valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialas
Tel. (8 386) 31671
Tel./Faks. (8 386) 31048
El. paštas jolanta.bartkuniene@vgvp.lt

PRIIMAMOJO DARBO GRAFIKAS

I - IV: 8.00 - 17.00

V: 8.00 - 16.45

Pietūs: 12.00 - 12.45


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Marry a Russian Woman contador de visitas счетчик посещений

Mokyklos veiklą reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014, Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume).
 2. Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija, patvirtinta  Lietuvos Respublikos Seimo 2013-12-23 d. nutarimų Nr. XII-745.
 3. Lietuvos Respublikos švietimo pakeitimo  įstatymas (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281,Vilnius).
 4. Lietuvos higienos normos  21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinta Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773
 5. Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115). (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-554 redakcija)
 6. 2015–2016 IR 2016–2017 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDRASIS UGDYMO PLANAS
 7. ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. GEGUŽĖS 6 D. ĮSAKYMO NR. V-457 „DĖL 2015–2016 IR 2016–2017 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 8. 2015–2016 IR 2016–2017 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI
 9. Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d.
 10. Vaikų ugdymo tautinių mažumų kalbomis ir tautinių mažumų kalbų mokymo tobulinimo gairės. Pritarta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-1569.
 11. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795
 12. Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405.
 13. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 8 d. Nr. V-383 ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-1228 ,,Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikinimo netinkamai besielgiantiems mokiniams. Pritarta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268
 15. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas  2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1238 Vilnius. Nauja įstatymo redakcija nuo 2011 m. sausio 1 d.: Nr. XI-1232, 2010-12-14, Žin., 2010, Nr. 157-7969 (2010-12-31).
 16. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2013 m. . gruodžio 19 d. . įsakymu Nr.  V-1254.
 17. ,,Ugdymo lietuvių kalba bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokykloje tvarkos aprašas“ patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-1856.
 18. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Žin., 2004, Nr. 25-1150).
 19. „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą 2014-2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo“
 20. Pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir vidurinio ugdymo mokytojo dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2009-07-10
 21. Dėl Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos  2012-2015 m. bendrojo plano patvirtinimo
 22. Visagino savivaldybės tarybos sprendimas dėl draudimo nepilnamečiams savivaldybės teritorijoje esančiose viešose vietose.

Švietimo portalo dokumentų biblioteka http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Dokumentai.aspx

© 2008–2018 Visagino „Gerosios Vilties” progimnazija
Paskutinė svetainės atnaujinimo data 2017-11-13